1.    Vispārīgie noteikumi
1.1.    Šie pirkšanas noteikumi, ir paredzēti informācijas sniegšanai par SIA “PRO ATS LATVIA” (“Pārdevējs”), kā arī interneta veikalā pārdodamo preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu (“Noteikumi”) izklāstīšanai personām, kas norādītas kā (“Pircējs”), un kuras iegādājas preces (“Preces”) interneta veikalā adresē www.protektors.lv .
1.2.    Šie Noteikumi tiek piemēroti, slēdzot jebkādus līgumus starp Pārdevēju un Pircēju par Preču pārdošanu (“Līgums”). Pirms jebkādas Preču pasūtīšanas interneta veikalā lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas, Pircējam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, bet atsakoties to darīt, pasūtījuma pabeigšana un Preces pasūtīšana nav iespējama.
1.3.    Šie Noteikumi un jebkādi Līgumi starp Pārdevēju un Pircēju tiek sastādīti un slēgti tikai valsts valodā.
2.    Informācija par Pārdevēju
2.1.    Šie Noteikumi tiek piemēroti, iegādājoties Preces adresē www.protektors.lv (“interneta veikals”). Pārdevējs ir SIA “PRO ATS LATVIA”  – Latvijas sabiedrība, kas ir pienācīgi reģistrēta un strādājoša Latvijas Republikā, juridiskās personas kods 40003266218, adrese: Ulbrokas iela 46, Rīga, Latvija, LV-1021. Pārdevēja PVN maksātāja kods ir LV 40003266218.
2.2.    Vairāk informācijas par Pārdevēju sniegts sadaļā “Par mums“
2.3.    Pārdevēja kontaktinformācija sniegta sadaļā “Kontakti“.
3.    Preces
3.1.    Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem. Tāpat Interneta veikalā uzrādītajos Preču attēlos var būt redzami Preču papildu piederumi vai sastāvdaļas, kas neietilpst pārdotās Preces iepakojumā. Prece tiek uzskatīta par atbilstošu piedāvājumam, ja tā atbilst Interneta veikalā sniegtajam paraugam, modelim un/vai aprakstam.
4.    Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana
4.1.    Šajā interneta veikalā iegādāties Preces drīkst Pircēji:
a)    fiziskās personas, kuras sasniegušas 14 (četrpadsmit) gadu vecumu;
b)    juridiskās personas.
4.2.    Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības pirkt Preces šajā interneta veikalā.
4.3.    Pārdevēja noteiktā Preču pasūtīšanas kārtība nodrošina Pircējam iespēju pārbaudīt un izlabot kļūdas pirms galīgā pasūtījuma iesniegšanas. Ieteicams, lai Pircējs rūpīgi izlasa un pārbauda iesniegto pasūtījumu katrā pasūtījuma iesniegšanas posmā.
4.4.    Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, interneta veikalā ir izveidojis Preču grozu, norādījis Pircēja vārdu, uzvārdu (latīņu burtiem) un piegādes adresi, precīzu pasta indeksu, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Pasūtīt” un apmaksā pasūtījumu. Neapmaksājot Pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.
4.5.    Kad Pircējs iesniedz pasūtījumu un apmaksā to tam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu.
4.6.    Sagatavojot pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu un/vai SMS, ar kuru informē, ka Preces ir izsūtītas Pircējam vai ir sagatavotas saņemšanai veikalā (atkarībā no tā, kurš no Preču piegādes veidiem būs izvēlēts).
4.7.    Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums (pasūtījums) tiek reģistrēts un uzglabāts interneta veikala datu bāzē.
4.8.    Slēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pirkuma brīdī uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektronisks PVN faktūrrēķins ar pirkuma informāciju. Faktūrrēķins tiek sūtīts uz e-pastu darba dienās ne vēlāk kā 6 (sešu) darba dienu laikā no brīža, kad Pircējs saņem Preces vai Pārdevējs nodod Preces kurjeram (ja Preces Pircējam tiek piegādātas, izmantojot kurjera pakalpojumus). PVN faktūrrēķins tiek izrakstīts ar Preču nodošanas kurjeram vai Preču saņemšanas/nodošanas (atkarībā no tā, kurš no Preču piegādes veidiem tika izvēlēts un kurš no Pārdevēja piegādātājiem konkrētajā gadījumā piegādā Preces) dienas datumu.
4.9.    Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka Preces nav noliktavā, jo  Prece vairs netiek tirgota, vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar interneta veikalā norādīto cenu, kā tas ir norādīts šo Noteikumu 5.5. punktā, Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā vai ar citu līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un pasūtījums tiks atcelts. Gadījumā, ja Pircējs jau būs samaksājis par Preci, Pārdevējs atmaksās samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.
5.    Preču cena un piegādes izdevumi 
5.1.    Preču cenas būs tādas, kādas ir norādītas interneta veikalā. Pārdevējs dara visu saprātīgi iespējamo, lai nodrošinātu, ka Preču cenas brīdī, kad Pircējs iesniedz pasūtījumu, ir pareizas. Ja Pārdevējs pamana, ka Preču cenās ir neprecizitātes, tiek piemērots šo Noteikumu 5.5. punkts.
5.2.    Preču cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem.
5.3.    Preču cenas tiek norādītas, ieskaitot PVN (tur, kur tas tiek piemērots) tādā apmērā, kāds tiek piemērots konkrētajā laikā Latvijas Republikā. Gadījumā, ja PVN likme mainītos laika periodā no pasūtījuma dienas līdz piegādes dienai, cena var mainīties, ņemot vērā PVN apmēra izmaiņas, izņemot gadījumus, ja Pircējs par Precēm pilnībā norēķinājās pirms PVN likmes grozījumu spēkā stāšanās. Pārdevējs par šādām cenas izmaiņām rakstiski informē Pircēju un nodrošina iespēju Pircējam iegādāties Preci par cenu, kas ir koriģēta, ņemot vērā grozīto PVN likmi vai atsaukt pasūtījumu. Pasūtījums netiek pildīts tik ilgi, kamēr netiek saņemta Pircēja atbilde. Gadījumā, ja ar Pircēju neizdodas sazināties, izmantojot tā norādītos kontaktus, tiek pieņemts, ka pasūtījums ir atsaukts.
5.4.    Preču cenas neietver pasūtījuma sagatavošanas, piegādes un preču uznešanas izdevumus. Piegādes izdevumu izcenojums, kas ir norādīts interneta veikalā, var mainīties.
5.5.    Ņemot vērā to, ka Pārdevēja interneta veikalā tiek piedāvāts ļoti plašs Preču sortiments, neskatoties uz visiem Pārdevēja saprātīgiem centieniem, nevar izslēgt gadījumu, ka Preces cena var būt norādīta nepareizi no Pārdevēja neatkarīgas tehniskās kļūdas dēļ. Gadījumā, ja Pārdevējs konstatē, ka Preču cena ir norādīta nepareizi, Pārdevējs par to informē Pircēju pa epastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību un atceļ pasūtījumu. Pircējam, ja tas vēlas iegādāties to pašu Preci par jauno pareizi norādīto cenu, tā ir jāpasūta no jauna. 
6.    Apmaksa
6.1.    Par Precēm Pircējs var norēķināties:
a)    ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, kas norādīts PVN priekšapmaksas faktūrrēķinā;
b)    uz nomaksu, izmantojot līzinga partneru pakalpojumus;
c)    ar tiešo bankas rīkojumu, izmantojot partnera pakalpojumus.
6.2.    Juridiskām personām ieteicams rīkojuma informācijā norādīt uzņēmuma reģistrācijas numuru ātrākai maksājuma identifikācijai. Šādā veidā pasūtījums sistēmā tiks ātrāk apstiprināts un tiks uzsākta ātrāka tā izpilde. 
6.3.    Pircēja izvēlētās Preces tiek rezervētas Pārdevēja sistēmā un Pārdevējs sāk pildīt pasūtījumu:
a)    kad Pārdevējs saņem paziņojumu no Pircēja bankas par veikto maksājumu par izvēlētajām precēm Noteikumu 6.1. a. un c. punkta gadījumā;
b)    kad tiek saņemts apstiprinājums par finansējuma piešķiršanu – Noteikumu 6.1. b. punkta gadījumā;
6.4.    Detalizēta informācija, kas ir saistīta ar apmaksu, sniegta sadaļā “Pasūtijumu apmaksa“.
7.    Pircēja pienākumi
7.1.    Pircējs apņemas pirkuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju. Mainoties reģistrācijas formā norādītajai informācijai, Pircējam ir pienākums nekavējoties to atjaunot.
7.2.    Pircējs apņemas godīgi un pareizi izmantot interneta veikalu, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai. Ja Pircējs neievēro šo saistību, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (izbeigt) Pircēja iespēju izmantot interneta veikalu un Pārdevējs neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.
7.3.    Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un pieņemt tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
7.4.    Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos Noteikumu punktos, Pircējs apņemas pirms Preces lietošanas sākuma (tajā skaitā arī pirms tās salikšanas kopā, montāžas u. tml.) apskatīt Preci un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā, kuru Pircējs pasūtīja.
7.5.    Pircējam ir pienākums ievērot citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.
8.    Pārdevēja pienākumi
8.1.    Pārdevējs apņemas:
a)    veltīt visas pūles, nodrošinot apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus;
b)    cienīt Pircēja privātumu, Pircēja personas datus apstrādāt tikai Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
8.2.    Pārdevējs apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības.